Żydowski Instytut Historyczny
KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W ŻYDOWSKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania wystaw w Żydowskim Instytucie Historycznym (zwany dalej „regulaminem”) określa zasady zwiedzania ekspozycji przedstawianych w Żydowskim Instytucie Historycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 w Warszawie.
 2. Wystawy otwarte są codziennie z wyłączeniem sobót, dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy i wybranych świąt żydowskich.
 3. Godziny otwarcia wystaw : poniedziałek – piątek  09.00 – 18.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 17.00) i w niedziele 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 17.00).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia wystaw dostępne są na stronie internetowej www.jhi.pl  i pod numerem telefonu 22 827 92 21.
 5. Recepcja, w której można zakupić bilety na wystawy jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00.
 6. Niedziela jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystaw.
 7. Liczba zwiedzających przebywających na wystawie stałej jest ograniczona. Na wystawie stałej może przebywać do 70 osób na godzinę.
 8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na wystawach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. W ramach zakupionego biletu zwiedzający może obejrzeć  wystawę stałą, wystawę czasową (jeśli będzie dostępna) i synagogę.
 10. Ze względu na przepisy pożarowe na wystawie stałej można przebywać do 1 godziny.
 11. Bilety można nabyć do godziny 17. Ostatnie wejście na wystawy  jest o godzinie 17. Wystawy są zamykane o godzinie 18. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej to 1 godzina. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie wystawy stałej oraz wystawy czasowej i synagogi przez zamknięciem wystaw nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 2.
Informacje ogólne o sprzedaży i rezerwacji biletów

 1. Zwiedzanie wystaw (z wyłączeniem zwiedzania w niedzielę)oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty edukacyjnej w Żydowskim Instytucie Historycznym są odpłatne.
 2. Bilety na wystawę i na wydarzenia edukacyjne można nabyć na stronie www.tickets.jhi.pl, na recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego i w księgarni na Tłomackiem.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.jhi.pl oraz w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 4. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Kasa przyjmuje płatność tylko w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze Visa, MasterCard, Maestro.
 6. Bilet na zwiedzanie wystaw można kupić najpóźniej na 60 minut przed zamknięciem wystaw.
 7. W ramach oferty programowej Żydowski Instytut Historyczny organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.jhi.pl oraz w recepcji.

§ 3.
Sprzedaż i rezerwacja biletów dla osób indywidualnych

 1. Osoba indywidualna w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów.
 2. Zakupione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 3. Osoba kupująca bilet online zobowiązana jest wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym bilet przesłany przy realizacji zamówienia oraz okazać go bileterowi przy wejściu na wystawy lub wydarzenie.
 4. Wejście ma wystawy następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.

§ 4.
Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych

 1. Zwiedzanie wystaw w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzednim zakupieniu  za pośrednictwem strony internetowej www.tickets.jhi.pl  lub mailowo na adres rezerwacja@jhi.pl w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Do oprowadzania po wystawach są upoważnieni tylko i wyłącznie pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz licencjonowani przewodnicy.
 3. Oprowadzanie po wystawach odbywa się w języku polskim lub angielskim.
 4. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 35 osób. Wejścia na wystawę stałą odbywają się o wyznaczonych godzinach. Grupy wchodzą na wystawy co 30 minut.
 5. Bilety grupowe online należy opłacić w ciągu 24h od dokonania rezerwacji terminu. Brak opłacenia rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie.
 6. Po opłaceniu rezerwacji internetowej system sprzedaży generuje bilety elektroniczne. Grupa zobowiązana jest do okazania bileterowi zakupionych biletów na urządzeniu mobilnym lub wydrukowanych.
 7. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem i gdy spóźnienie wynosi
  powyżej 20 minut  – brak możliwości zwiedzania z przewodnikiem, możliwe indywidualne wejście na wystawę po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 8. Instytut wystawia faktury nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, na rzecz klientów, którzy dokonali rejestracji danych w elektronicznym systemie sprzedaży biletów, w kasach, telefonicznie lub poprzez stronę rezerwacji internetowych, po zgłoszeniu potrzeby wystawienia faktury.

§ 5.
Ważność biletów i zwroty

 1. Bilet wstępu upoważnia do wstępu na wystawy o dacie i o godzinie podanej na bilecie.
 2. Biletów zakupionych na wystawy nie ma możliwości zwrócenia.
 3. Zwroty będą robione wyłącznie kiedy Żydowski Instytut Historyczny nie będzie miał możliwości wpuszczenia zwiedzających na wystawy.
 4. Wpłaconych kwot będą dokonywane:
  1) w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego gotówką lub na kartę płatniczą zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona.
  2) na numer rachunku wskazany we wniosku o zwrot lub na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata online.
 5. Żydowski Instytut Historyczny w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad zakupu i rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.jhi.pl.  W szczególnych wypadkach Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zmiany terminu lub zwrot uiszczonej opłaty za bilety.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez użytkowników jest Żydowski Instytut Historyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z systemu rezerwacji online, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Szczegółowe informacje o Administratorze i prawach podmiotów danych znajdują się w naszej Polityce prywatności

§ 8.
Zasady bezpieczeństwa na wystawach w Żydowskim Instytucie Historycznym

 1. Teren wystaw jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
 2. Z wystaw należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami udzielanymi przez jego pracowników.
 3. Zarówno zwiedzający jak i uczestnicy wydarzeń programowych mają bezwarunkowy obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony.
 4. Przebywając na terenie wystaw należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem.
 5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
 6. Zabrania się:
  1) wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Żydowskim Instytucie Historycznym wydarzeń;
  2) jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  3) spożywania wyrobów alkoholowych;
  4) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  5) wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
  6) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
  7) przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
  8) rzucania wszelkimi przedmiotami;
  9) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
  10) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych;
  11) wnoszenia alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
  12) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);
  13) wnoszenie elementów wyposażenia wystaw poza jego teren;
  14) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia wystaw, w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Żydowskiego Instytutu Historycznego środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które Ochrona uzna za niebezpieczne. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 8. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 9. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
  1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się we wnętrzach (m.in., zakaz fotografowania z użyciem flesza);
  2) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego;
  3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów.
 10. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal wystawowych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.
 11. Maksymalna ilość osób uczestniczących w lekcji muzealnej to 30 osoby, pod opieką co najmniej 1 osoby dorosłej.
 12. Na teren wystaw nie zostaną wpuszczone osoby:
  1) wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2) będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
  3) których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
  4) których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 13. Bagaż, plecaki, torby, walizki, parasole, okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Zabrania się pozostawiania bagażu bez nadzoru na terenie Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 14. Ochrona na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji, odmowy wpuszczenia oraz wyproszenia z Żydowskiego Instytutu Historycznego osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
 15. W trakcie poruszania się po wystawach należy szczególnie uważać na wystające fragmenty wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
 16. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Żydowskiego Instytutu Historycznego i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 17. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 18. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie wystaw zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego i Ochrony.
 19. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego lub Ochrony, lub użyć przycisków Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP), które mieszczą się na korytarzach przy salach.
 20. Ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru, i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych,
 21. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych; usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie; podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Zakupienie biletu wstępu na wystawy lub uczestnictwo w wydarzeniach programowych oferowanych przez Żydowski Instytut Historyczny są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.tickets.jhi.pl oraz w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2017 roku.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.