Żydowski Instytut Historyczny

Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW W ŻYDOWSKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania wystaw (zwany dalej „regulaminem”) określa zasady zwiedzania ekspozycji przedstawianych w Żydowskim Instytucie Historycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 w Warszawie.
 2. Wystawy otwarte są codziennie z wyłączeniem sobót, dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy i wybranych świąt żydowskich.
 3. Godziny otwarcia wystaw: poniedziałek, środa i czwartek 9.00 – 18.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 17.00), wtorek 9.00 – 20.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 19.00), piątek 9.00 – 16.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 15.00) oraz w niedzielę 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście na wystawy o godzinie 17.00).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia wystaw dostępne są na stronie internetowej jhi.pl i pod numerem telefonu 22 827 92 21.
 5. Recepcja, w której można zakupić bilety na wystawy jest czynna: we wtorek w godzinach 9.00 – 19.00  w środę i czwartek w godzinach 9.00 – 17.00, w piątek w godzinach 9-15 i w niedzielę w godzinach 10.00 – 17.00.
 6. Poniedziałek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystaw.
 7. Liczba zwiedzających przebywających na wystawach jest ograniczona. Na wystawie stałej może przebywać do 35 osób, a na wystawie czasowej może przebywać do 50 osób na raz. W przestrzeni synagogalnej może przebywać do 15 osób na raz. Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa lub przekraczają liczbę osób dopuszczalną do zwiedzenia wystaw. Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do wyproszenia zwiedzających w razie wystąpienia innych niespodziewanych okoliczności.
 8. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na wystawach wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. W ramach zakupionego biletu zwiedzający może obejrzeć wystawę stałą, wystawę czasową (jeśli będzie dostępna) i synagogę.
 10. Bilety można nabyć w kasie mieszczącej się na recepcji, we wtorek w godzinach 9.00 - 19.00, środę i czwartek w godzinach 9.00 – 17.00, w piątek w godzinach 9.00 – 15.00 i w niedzielę w godzinach 10.00 – 17.00. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej to 1 godzina. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie wystawy stałej oraz wystawy czasowej (jeśli będzie dostępna) i synagogi przez zamknięciem wystaw nie stanowi podstawy do reklamacji.                     

                                                                                                                                                   

 • 2.

Informacje ogólne o sprzedaży i rezerwacji biletów

 1. Zwiedzanie wystaw (z wyłączeniem zwiedzania w poniedziałek) oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty edukacyjnej w Żydowskim Instytucie Historycznym jest odpłatne.
 2. Bilety na wystawę można nabyć na stronie www.tickets.jhi.pl i w kasie, w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.jhi.pl oraz w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 4. Zakup biletów na wystawy oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Kasa przyjmuje płatność kartą płatniczą i gotówką. Akceptowane karty płatnicze: Visa, MasterCard, Maestro. Waluta jaką można zapłacić w kasie to polski złoty.  
 6. Bilet na zwiedzanie wystaw można kupić najpóźniej na 60 minut przed zamknięciem wystaw.
 7. W ramach oferty programowej Żydowski Instytut Historyczny organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń oraz zapisów na nie są dostępne na stronie internetowej jhi.pl

 

 • 3.

Sprzedaż i rezerwacja biletów dla osób indywidualnych

 1. Osoba indywidualna w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów.
 2. Zakupione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 3. Osoba kupująca bilet online zobowiązana jest wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym bilet przesłany przy realizacji zamówienia oraz okazać go bileterowi przy wejściu na wystawy lub wydarzenie.
 4. Wejście ma wystawy następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.

 

 • 4.

Sprzedaż i rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych

 1. Do oprowadzania po wystawach uprawnieni są pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego, licencjonowani przewodnicy i przewodnicy miejscy.
 2. Oprowadzanie po wystawie stałej przez pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego jest możliwe od wtorku do piątku. W niedzielę organizowane oprowadzania nie odbywają się.
 3. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 35 osób. Wejścia na wystawę stałą odbywają się o wyznaczonych godzinach. Grupy wchodzą na wystawy co 30 minut.
 4. Grupy zorganizowane mogą zakupić bilety do 7 dni przed rozpoczęciem wizyty.
 5. Żydowski Instytut Historyczny nie prowadzi rezerwacji. Zakupione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 6. Po opłaceniu rezerwacji internetowej system sprzedaży generuje bilety elektroniczne. Grupa zobowiązana jest do okazania bileterowi zakupionych biletów na urządzeniu mobilnym lub wydrukowanych.
 7. W przypadku spóźnienia grupy i gdy spóźnienie wynosi powyżej 15 minut możliwe będzie wejście na wystawę tylko po uprzednim potwierdzeniu przez pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego, iż limit osób przebywających na wystawie na to pozwala.

 

 • 5.

Ważność biletów i zwroty

 1. Bilet wstępu na wystawy upoważnia do wstępu o dacie i godzinie podanej na bilecie.
 2. Zwrot biletów indywidulanych, specjalnych oraz grupowych jest tylko i wyłącznie możliwy jeśli planowane zwiedzanie lub wydarzenie nie odbędzie się z winy Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 3. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
  1) w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego gotówką lub na kartę płatniczą zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona.
  2) na numer rachunku wskazany we wniosku o zwrot lub na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata online.
 4. Żydowski Instytut Historyczny w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form oraz godzin wstępu na wystawy. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.jhi.pl.  W szczególnych wypadkach Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zmiany terminu (jeśli będzie taka możliwość) lub zwrot uiszczonej opłaty za bilety.

 

 • 6.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez użytkowników jest Żydowski Instytut Historyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z systemu rezerwacji online, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności ŻIH, pod adresem https://www.jhi.pl/polityka-prywatnosci.

 

 • 7.

Zasady bezpieczeństwa na wystawach w Żydowskim Instytucie Historycznym

 1. Teren wystaw jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
 2. Z wystaw należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami udzielanymi przez jego pracowników.
 3. Zarówno zwiedzający jak i uczestnicy wydarzeń programowych mają bezwarunkowy obowiązek wykonywania poleceń pracowników ochrony.
 4. Przebywając na terenie wystaw należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem.
 5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
 6. Zabrania się:
  1) wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Żydowskim Instytucie Historycznym wydarzeń;
  2) jedzenia i picia z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (hol, w księgarni na Tłomackiem);
  3) spożywania wyrobów alkoholowych;
  4) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  5) wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
  6) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
  7) przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania, wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
  8) rzucania wszelkimi przedmiotami;
  9) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
  10) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych;
  11) wnoszenia alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
  12) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);
  13) wnoszenie elementów wyposażenia wystaw poza jego teren;
  14) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia wystaw, w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Żydowskiego Instytutu Historycznego środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które Ochrona uzna za niebezpieczne. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 8. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież pozostające pod ich opieką.
 9. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
  1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się we wnętrzach sal wystawowych (m.in., zakaz fotografowania z użyciem flesza, brak możliwości konsumowania posiłków i picia na wystawach, itd.);
  2) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego;
  3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów.
 10. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal wystawowych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.
 11. Na teren wystaw nie zostaną wpuszczone osoby:
  1) wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;
  2) będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;
  3) których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;
  4) których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.
 12. Bagaż, plecaki, torby, walizki, parasole, okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni. Zabrania się pozostawiania bagażu bez nadzoru na terenie Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 13. Ochrona na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji, odmowy wpuszczenia oraz wyproszenia z Żydowskiego Instytutu Historycznego osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
 14. W trakcie poruszania się po wystawach należy szczególnie uważać na wystające fragmenty wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stwarzającymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia, czy też innego uszczerbku na zdrowiu.
 15. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Żydowskiego Instytutu Historycznego i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 16. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 17. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie wystaw zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego i Ochrony.
 18. Zwiedzający w przypadku zauważenia pożaru powinien niezwłocznie powiadomić pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego lub Ochrony, lub użyć przycisków Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP), które mieszczą się na korytarzach przy salach.
 19. Ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru, i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych,
 20. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych; usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie; podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Żydowski Instytut Historyczny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Zakupienie biletu wstępu na wystawy lub uczestnictwo w wydarzeniach programowych oferowanych przez Żydowski Instytut Historyczny są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.jhi.pl oraz w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2022 roku.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w recepcji Żydowskiego Instytutu Historycznego.