Żydowski Instytut Historyczny

Loading...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu sprzedaży biletów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu sprzedaży biletów w Żydowskim Instytucie Historycznym - https://tickets.jhi.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.tickets.jhi.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak unikalnych tytułów poszczególnych podstron,
 • brak mechanizmu pomijania bloków

 

Powody wyłączenia

 • podstrony w systemie sprzedaży biletów są zawsze wspólne niezależnie od terminu, dlatego występuje trudność w utworzeniu unikalnych tytułów podstron
 • poprawienie dostępności strony nastąpi przy kolejnej aktualizacji systemu

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kozłowska
 • email: kkozlowska@jhi.pl
 • telefon: +48 22 827 92 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: +48 22 42 10 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) przy ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa prowadzą dwa wejścia, z czego dla zwiedzających lub gości przeznaczone jest to od strony ul. Tłomackie.

Aby dostać się z poziomu ulicy do drzwi wejściowych należy pokonać schody, co można np. zrobić przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia – schodołazu. Nie ma swobodnego podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku, aby dostać się z poziomu wejścia na poziom holu głównego, także należy pokonać schody. I w tym przypadku można skorzystać ze schodołazu.

W przypadku pokonywania obu poziomów schodów istnieje możliwość asysty pracownika ŻIH.

W holu głównym znajduje się recepcja/informacja. W Instytucie nie ma osobnego obszaru kontroli.

Z tego poziomu można dostać się do pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości:

 1. sala wystawy stałej, sala wystaw czasowych, sala wystawy o synagodze – wejście schodami lub wjazd dźwigiem osobowym (nie ma fizycznej możliwości dostania się do wystawy „Mała Synagoga” za pomocą dźwigu),
 2. księgarnia, czytelnia – ten sam poziom, co hol główny.

Do powierzchni biurowej wynajmowanej przez ŻIH w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie można dostać się schodami, przy pokonaniu których pomocny będzie schodołaz. Wewnątrz możliwy jest bezproblemowy dostęp do wszystkich przestrzeni przeznaczonych dla gości ŻIH.

ŻIH nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, które mógłby udostępnić zwiedzającym lub gościom. Istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych (płatna strefa parkingowa) należących do m.st. Warszawy.

Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla zwiedzających lub gości można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ŻIH nie ma dostępu do pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.